Dokumenty Szkoły  >  Koncepcja Pracy Szkoły
  Zaloguj
images
 Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2016
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2567, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

II. Celem nadrzędnym naszego Gimnazjum jest systematyczne podnoszenie jakości  pracy szkoły  i  zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych.

Działania te stanowią priorytety w codziennej pracy szkoły. Wyznaczają również kierunki rozwoju naszej szkoły w przyszłości. Zamierzenia te realizujemy dzięki wysokokwalifikowanej kadrze nauczycieli, stosowaniu nowatorskich rozwiązań merytorycznych, stwarzaniu warunków, aby nasze gimnazjum było twórcze, otwarte
i przyjazne uczniowi.

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na skomplikowane wyzwania  współczesnego świata.

Staramy się wykształcić i wychować ucznia wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów, społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka, odpowiedzialnego za podejmowane decyzje poprzez kształcenie umiejętności:
- rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów,
- myślenia matematycznego i naukowego,
- obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,
- komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych (zarówno w mowie jak
i piśmie),
- sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
- rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się
- pracy zespołowej.

Dbamy o skuteczne nauczanie języków obcych uwzględniając poziom przygotowania uczniów na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
Zwracamy uwagę na kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.
Ważnym zadaniem naszej szkoły jest edukacja prozdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia.
Podejmujemy różnorodne działania w sferze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Zapewniamy  wysoki poziom kształcenia, uwzględniając standardy egzaminu gimnazjalnego. Systematycznie  monitorujemy postępy uczniów, od pierwszego dnia  nauki w szkole, do opuszczenia gimnazjum.  Szczególnie analizujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wskaźniki EWD.  
W miarę potrzeb opracowujemy i wdrażamy doskonalące, wnioski poegzaminacyjne.
Systematycznie monitorujemy realizację zadań wynikających z podstawy programowej. Staramy się  indywidualizować proces nauczania według możliwości uczniów. Wspieramy uczniów mających problemy w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, konsultacji nauczycieli, rozwijaniu samopomocy uczniowskiej. Opracowujemy wymagania i kryteria oceniania, wykonujemy  karty obserwacji ucznia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Dbamy o indywidualny rozwój uczniów zdolnych. Stworzyliśmy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, zainteresowań), przygotowujemy uczniów do konkursów przedmiotowych oraz różnorodnych konkursów, na różnych szczeblach. Organizujemy dużo konkursów szkolnych  i pozaszkolnych, stwarzając uczniom możliwości współzawodnictwa.  

Istotnym celem naszych działań jest kształcenie odmiennych postaw wychowanków. Raz na trzy lata po analizie działań, na podstawie wyciągniętych wniosków opracowujemy Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki. Realizacja zadań zawartych w tych programach jest systematycznie monitorowana, a programy modyfikowane – w zależności od potrzeb
i możliwości szkoły. Podejmujemy działania w celu  poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Wprowadzamy moduły w Programie Profilaktyki, które zapobiegają zagrożeniom i patologiom. Monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły skutecznie wzmacnia bezpieczeństwo uczniów.  

Uczymy idei samorządności, staramy się mobilizować uczniów do pracy w Samorządzie Szkolnym, wdrażać do różnych działań społecznych.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i  środowiskiem lokalnym. Staramy się coraz bardziej angażować rodziców w sprawy szkoły. Organizujemy imprezy i uroczystości dla środowiska lokalnego, zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk do szkoły.  

Prowadzimy liczne działania promujące. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku.  

Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe, uczestniczą w studiach  podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, konferencjach, szkoleniach Rady Pedagogicznej.  

Efektywnie współpracują w ramach zespołów przedmiotowych, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, prowadząc lekcje otwarte.

Współpracują również z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystania informacji. Nauczyciele w swojej pracy zwracają uwagę na edukację medialną, aby przygotować uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

Uczestniczymy w ewaluacji podjętych przez szkołę zadań. Wnioski wynikające
z wewnętrznego nadzoru  pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do jej rozwoju.  

Podejmujemy różnorodne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły
w  nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pozyskujemy sponsorów i aktywizujemy środowisko lokalne.

Realizacja tych wszystkich zadań, a także udział zarówno w obowiązkowym projekcie edukacyjnym jak i innych projektach realizowanych w szkole gwarantuje uzyskiwanie przez uczniów szeregu kompetencji i efektywnego uczenia się, twórczego myślenia, rozwoju uzdolnień i umiejętności, wdrażanie do  samokształcenia i współpracy w grupie.  

Absolwent naszego gimnazjum to wszechstronnie wykształcony człowiek, świadomy praw
i obowiązków funkcjonujących w demokratycznym społeczeństwie, uwrażliwiony na potrzeby drugiego człowieka, uczciwy, odpowiedzialny, wiarygodny, wytrwały, kreatywny, przedsiębiorczy, o dużej kulturze osobistej, gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmowaniu inicjatyw, przygotowany do pracy zespołowej, szanujący tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur, mający poczucie własnej wartości i szanujący innych ludzi.

Działania szkoły uwzględniające wymogi ministerialne w obszarach.
I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności szkoły
1.1.
   1) Organizacja próbnych egzaminów gimnazjalnych dla klas III.
   2) Analiza badania wyników i egzaminów próbnych i gimnazjalnych z uwzględnieniem m.in.  podstawowych współczynników statystycznych EWD, porównania z wynikami gminy, powiatu, województwa, okręgu, kraju.
   3) Opracowanie i wdrożenie wniosków doskonalących na podstawie analizy egzaminów zewnętrznych.
1.2.
   1) Diagnozowanie osiągnięć uczniów poprzez opracowanie i stosowanie testów kompetencji wg harmonogramu.
   2) Opracowanie i wdrażanie wniosków z analizy testów kompetencji (klasa I test
„na wejście”, klasa II – test kompetencji, w kl. III próbny egzamin oraz egzamin gimnazjalny)
   3) Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w nauce, zdolnych
i zainteresowanych.
1.3.
   1) Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach.
   2) Organizowanie konkursów, imprez szkolnych.
   3) Zachęcanie uczniów do angażowania się w akcje pozaszkolne na rzecz środowiska lokalnego, działalności charytatywnej, wolontariatu.
   4) Aktywizowanie do samorządności (organizacja imprez, akcji, redagowanie gazetki szkolnej),  
   5) Udział i sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
   6) Udział w projektach edukacyjnych i unijnych.
   7) Organizowanie corocznie w ramach partnerstwa szkół Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży z Regelschule Schwarza

1.4.
   1) Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole.
   2) Opracowanie i wdrożenie Programu Wychowawczego i Profilaktyki uwzględniającego potrzeby uczniów oraz sytuacje wychowawczo - opiekuńczą szkoły.
   3) Stała współpraca z Policją, Sądem, Policyjną Izbą Dziecka, Poradniami Pedagogiczno – Psychologicznymi, MOPS-em, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, z przedstawicielami szkół średnich,
   4) Udział w Ogólnopolskich Projektach np. „Bezpieczna  szkoła”, „Rok szkolny w ruchu”, „Ogólnopolski Program Stypendialny”

II. Procesy zachodzące w szkole
 2.1.
   1) Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły zaakceptowaną przez rodziców i uczniów.
   2) Stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 2.2.
   1) Modyfikowanie programów nauczania i planów pracy dydaktycznej zgodnie z Podstawą Programową i możliwościami uczniów.
   2) Monitorowanie realizacji treści i zadań wynikających z Podstawy Programowej.
   3) Wprowadzenie programów własnych do procesu dydaktyczno – wychowawczego.
   4) Realizacja projektów szkolnych.
   5) Dostosowanie oferty szkoły do potrzeb uczniów.
 2.3.
   1) Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami i kryteriami oceniania.
   2) Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów.
   3) Analizowanie potrzeb uczniów i zainteresowań.
   4) Analizowanie działań szkoły przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.
 2.4.
   1) Współpraca nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, wychowawczych
i zadaniowych.
   2) Prowadzenie lekcji otwartych dla  nauczycieli.
   3) Obserwacja zajęć obejmująca efektywne nauczanie, ocenianie zgodnie z WO, realizacja zadań wynikających z podstawy programowej.
   4) Wdrażanie na zajęciach technologii informatycznej – praca z komputerem, sprzętem multimedialnym, tablicą interaktywną.
 2.5.
   1) Szkoła kształtuje postawy uczniów poprzez realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Wychowawczym.
   2) Udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
   3) Udział w zawodach sportowych.
   4) Organizacja imprez szkolnych ( np. wigilia, andrzejki, mikołajki, dyskoteki szkolne, walentynki, Dzień Dziecka, spotkania integracyjne kl. I).
   5) Wspólne wyjścia do teatru, kina, wycieczki, wyjazdy integracyjne.
   6) Kształtowanie postaw prospołecznych (wolontariat, akcje charytatywne, praca
w samorządzie szkolnym).
   7) Prowadzenie działań i zajęć dotyczących preorientacji zawodowej.
   8) Kształtowanie postaw prozdrowotnych (prelekcje, projekty, konkursy, spotkania).
 2.6.
   1) Szkoła prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych: zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne.
   2) Indywidualne procesy nauczania i wychowania w oparciu o opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
   3) Praca z uczniem zdolnym, koła zainteresowań, przedmiotowe, przygotowanie do konkursów, organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych, dodatkowe prace, realizacja projektów.
   4) Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z problemami osobistymi, zaburzeniami zachowania.
 
III. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
 3.1.
   1) Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku.
   2) Organizacja uroczystości szkolnych o charakterze patriotycznym, dzień patrona szkoły, prelekcje i prezentacje, organizacja zawodów szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, rejonowych.
 3.2.
   1) Szkoła przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacyjnego i życia poprzez organizację zajęć przygotowujących do zawodu.
   2) Prowadzi monitoring losów absolwentów (rozmowy, koncert absolwentów, spotkania, udział absolwentów w uroczystościach szkolnych )
   3) Współpracuje z MCIZ i szkołami ponadgimnazjalnymi.
 3.3. Promocja szkoły  
   1) Organizacja imprez i uroczystości dla rodziców i środowiska.
   2) Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych (książki, dyplomy).
   3) Promocja uczniów w mediach lokalnych .
   4) Obchody dnia patrona szkoły, jubileusze
   5) Wydawanie gazetki szkolnej „Kornik”, informatorów o szkole, strona internetowa szkoły.
   6) Organizowanie spotkań dla rodziców, społeczności lokalnej.
   7) Współpraca z mediami (TV Proart, gazety lokalne).
 3.4 Rodzice są partnerami szkoły
   1) Włączają się i angażują w organizację imprez, uroczystości, wycieczek szkolnych.
   2) Angażują się w przygotowanie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży
   3) Uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych.
   4) Wspierają szkołę  w sprawach materialnych.
   5) Opiniują /akceptują programy nauczania, wychowania, profilaktyki, organizację pracy szkoły.
   6) Uczestniczą w konsultacjach, spotkaniach Rady Rodziców.
IV. Zarządzanie szkołą.
 4.1.
   1) Nauczyciele wspólnie podejmują działania w szkole, rozwiązują problemy w ramach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, zadaniowych.
   2) Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w ramach zespołów nauczycieli. Powołanie zespołów ds. ewaluacji.
 4.2.
   1) Wnioski  wynikające z nadzoru pedagogicznego są wdrażane do planu pracy szkoły
i nadzoru pedagogicznego w celu poprawy procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.


 4.3.   
   1) W szkole są podejmowane działania w celu poprawy bazy szkolnej, wyposażenia, pomocy dydaktycznych
   2) Pozyskuje się partnerów i sponsorów wspierających szkołę.
   3) Realizuje się projekty wzbogacające ofertę i bazę szkoły.

Niniejsza koncepcja jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań
na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuacją prawną
w oświacie, a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących
w szkole. Ewaluacja dokumentu winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania
w konkretnej sytuacji. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się
w realizację określonych zadań. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2016
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2567, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

II. Celem nadrzędnym naszego Gimnazjum jest systematyczne podnoszenie jakości  pracy szkoły  i  zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych.

Działania te stanowią priorytety w codziennej pracy szkoły. Wyznaczają również kierunki rozwoju naszej szkoły w przyszłości. Zamierzenia te realizujemy dzięki wysokokwalifikowanej kadrze nauczycieli, stosowaniu nowatorskich rozwiązań merytorycznych, stwarzaniu warunków, aby nasze gimnazjum było twórcze, otwarte
i przyjazne uczniowi.

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na skomplikowane wyzwania  współczesnego świata.

Staramy się wykształcić i wychować ucznia wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów, społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka, odpowiedzialnego za podejmowane decyzje poprzez kształcenie umiejętności:
- rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów,
- myślenia matematycznego i naukowego,
- obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,
- komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych (zarówno w mowie jak
i piśmie),
- sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
- rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się
- pracy zespołowej.

Dbamy o skuteczne nauczanie języków obcych uwzględniając poziom przygotowania uczniów na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
Zwracamy uwagę na kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.
Ważnym zadaniem naszej szkoły jest edukacja prozdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia.
Podejmujemy różnorodne działania w sferze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Zapewniamy  wysoki poziom kształcenia, uwzględniając standardy egzaminu gimnazjalnego. Systematycznie  monitorujemy postępy uczniów, od pierwszego dnia  nauki w szkole, do opuszczenia gimnazjum.  Szczególnie analizujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz wskaźniki EWD.  
W miarę potrzeb opracowujemy i wdrażamy doskonalące, wnioski poegzaminacyjne.
Systematycznie monitorujemy realizację zadań wynikających z podstawy programowej. Staramy się  indywidualizować proces nauczania według możliwości uczniów. Wspieramy uczniów mających problemy w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, konsultacji nauczycieli, rozwijaniu samopomocy uczniowskiej. Opracowujemy wymagania i kryteria oceniania, wykonujemy  karty obserwacji ucznia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Dbamy o indywidualny rozwój uczniów zdolnych. Stworzyliśmy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, zainteresowań), przygotowujemy uczniów do konkursów przedmiotowych oraz różnorodnych konkursów, na różnych szczeblach. Organizujemy dużo konkursów szkolnych  i pozaszkolnych, stwarzając uczniom możliwości współzawodnictwa.  

Istotnym celem naszych działań jest kształcenie odmiennych postaw wychowanków. Raz na trzy lata po analizie działań, na podstawie wyciągniętych wniosków opracowujemy Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki. Realizacja zadań zawartych w tych programach jest systematycznie monitorowana, a programy modyfikowane – w zależności od potrzeb
i możliwości szkoły. Podejmujemy działania w celu  poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Wprowadzamy moduły w Programie Profilaktyki, które zapobiegają zagrożeniom i patologiom. Monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły skutecznie wzmacnia bezpieczeństwo uczniów.  

Uczymy idei samorządności, staramy się mobilizować uczniów do pracy w Samorządzie Szkolnym, wdrażać do różnych działań społecznych.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i  środowiskiem lokalnym. Staramy się coraz bardziej angażować rodziców w sprawy szkoły. Organizujemy imprezy i uroczystości dla środowiska lokalnego, zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk do szkoły.  

Prowadzimy liczne działania promujące. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku.  

Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe, uczestniczą w studiach  podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, konferencjach, szkoleniach Rady Pedagogicznej.  

Efektywnie współpracują w ramach zespołów przedmiotowych, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, prowadząc lekcje otwarte.

Współpracują również z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystania informacji. Nauczyciele w swojej pracy zwracają uwagę na edukację medialną, aby przygotować uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

Uczestniczymy w ewaluacji podjętych przez szkołę zadań. Wnioski wynikające
z wewnętrznego nadzoru  pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do jej rozwoju.  

Podejmujemy różnorodne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły
w  nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pozyskujemy sponsorów i aktywizujemy środowisko lokalne.

Realizacja tych wszystkich zadań, a także udział zarówno w obowiązkowym projekcie edukacyjnym jak i innych projektach realizowanych w szkole gwarantuje uzyskiwanie przez uczniów szeregu kompetencji i efektywnego uczenia się, twórczego myślenia, rozwoju uzdolnień i umiejętności, wdrażanie do  samokształcenia i współpracy w grupie.  

Absolwent naszego gimnazjum to wszechstronnie wykształcony człowiek, świadomy praw
i obowiązków funkcjonujących w demokratycznym społeczeństwie, uwrażliwiony na potrzeby drugiego człowieka, uczciwy, odpowiedzialny, wiarygodny, wytrwały, kreatywny, przedsiębiorczy, o dużej kulturze osobistej, gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmowaniu inicjatyw, przygotowany do pracy zespołowej, szanujący tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur, mający poczucie własnej wartości i szanujący innych ludzi.

Działania szkoły uwzględniające wymogi ministerialne w obszarach.
I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności szkoły
1.1.
   1) Organizacja próbnych egzaminów gimnazjalnych dla klas III.
   2) Analiza badania wyników i egzaminów próbnych i gimnazjalnych z uwzględnieniem m.in.  podstawowych współczynników statystycznych EWD, porównania z wynikami gminy, powiatu, województwa, okręgu, kraju.
   3) Opracowanie i wdrożenie wniosków doskonalących na podstawie analizy egzaminów zewnętrznych.
1.2.
   1) Diagnozowanie osiągnięć uczniów poprzez opracowanie i stosowanie testów kompetencji wg harmonogramu.
   2) Opracowanie i wdrażanie wniosków z analizy testów kompetencji (klasa I test
„na wejście”, klasa II – test kompetencji, w kl. III próbny egzamin oraz egzamin gimnazjalny)
   3) Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w nauce, zdolnych
i zainteresowanych.
1.3.
   1) Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach.
   2) Organizowanie konkursów, imprez szkolnych.
   3) Zachęcanie uczniów do angażowania się w akcje pozaszkolne na rzecz środowiska lokalnego, działalności charytatywnej, wolontariatu.
   4) Aktywizowanie do samorządności (organizacja imprez, akcji, redagowanie gazetki szkolnej),  
   5) Udział i sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
   6) Udział w projektach edukacyjnych i unijnych.
   7) Organizowanie corocznie w ramach partnerstwa szkół Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży z Regelschule Schwarza

1.4.
   1) Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole.
   2) Opracowanie i wdrożenie Programu Wychowawczego i Profilaktyki uwzględniającego potrzeby uczniów oraz sytuacje wychowawczo - opiekuńczą szkoły.
   3) Stała współpraca z Policją, Sądem, Policyjną Izbą Dziecka, Poradniami Pedagogiczno – Psychologicznymi, MOPS-em, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, z przedstawicielami szkół średnich,
   4) Udział w Ogólnopolskich Projektach np. „Bezpieczna  szkoła”, „Rok szkolny w ruchu”, „Ogólnopolski Program Stypendialny”

II. Procesy zachodzące w szkole
 2.1.
   1) Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły zaakceptowaną przez rodziców i uczniów.
   2) Stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 2.2.
   1) Modyfikowanie programów nauczania i planów pracy dydaktycznej zgodnie z Podstawą Programową i możliwościami uczniów.
   2) Monitorowanie realizacji treści i zadań wynikających z Podstawy Programowej.
   3) Wprowadzenie programów własnych do procesu dydaktyczno – wychowawczego.
   4) Realizacja projektów szkolnych.
   5) Dostosowanie oferty szkoły do potrzeb uczniów.
 2.3.
   1) Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami i kryteriami oceniania.
   2) Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów.
   3) Analizowanie potrzeb uczniów i zainteresowań.
   4) Analizowanie działań szkoły przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.
 2.4.
   1) Współpraca nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, wychowawczych
i zadaniowych.
   2) Prowadzenie lekcji otwartych dla  nauczycieli.
   3) Obserwacja zajęć obejmująca efektywne nauczanie, ocenianie zgodnie z WO, realizacja zadań wynikających z podstawy programowej.
   4) Wdrażanie na zajęciach technologii informatycznej – praca z komputerem, sprzętem multimedialnym, tablicą interaktywną.
 2.5.
   1) Szkoła kształtuje postawy uczniów poprzez realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Wychowawczym.
   2) Udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
   3) Udział w zawodach sportowych.
   4) Organizacja imprez szkolnych ( np. wigilia, andrzejki, mikołajki, dyskoteki szkolne, walentynki, Dzień Dziecka, spotkania integracyjne kl. I).
   5) Wspólne wyjścia do teatru, kina, wycieczki, wyjazdy integracyjne.
   6) Kształtowanie postaw prospołecznych (wolontariat, akcje charytatywne, praca
w samorządzie szkolnym).
   7) Prowadzenie działań i zajęć dotyczących preorientacji zawodowej.
   8) Kształtowanie postaw prozdrowotnych (prelekcje, projekty, konkursy, spotkania).
 2.6.
   1) Szkoła prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych: zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne.
   2) Indywidualne procesy nauczania i wychowania w oparciu o opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
   3) Praca z uczniem zdolnym, koła zainteresowań, przedmiotowe, przygotowanie do konkursów, organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych, dodatkowe prace, realizacja projektów.
   4) Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z problemami osobistymi, zaburzeniami zachowania.
 
III. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
 3.1.
   1) Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku.
   2) Organizacja uroczystości szkolnych o charakterze patriotycznym, dzień patrona szkoły, prelekcje i prezentacje, organizacja zawodów szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, rejonowych.
 3.2.
   1) Szkoła przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacyjnego i życia poprzez organizację zajęć przygotowujących do zawodu.
   2) Prowadzi monitoring losów absolwentów (rozmowy, koncert absolwentów, spotkania, udział absolwentów w uroczystościach szkolnych )
   3) Współpracuje z MCIZ i szkołami ponadgimnazjalnymi.
 3.3. Promocja szkoły  
   1) Organizacja imprez i uroczystości dla rodziców i środowiska.
   2) Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych (książki, dyplomy).
   3) Promocja uczniów w mediach lokalnych .
   4) Obchody dnia patrona szkoły, jubileusze
   5) Wydawanie gazetki szkolnej „Kornik”, informatorów o szkole, strona internetowa szkoły.
   6) Organizowanie spotkań dla rodziców, społeczności lokalnej.
   7) Współpraca z mediami (TV Proart, gazety lokalne).
 3.4 Rodzice są partnerami szkoły
   1) Włączają się i angażują w organizację imprez, uroczystości, wycieczek szkolnych.
   2) Angażują się w przygotowanie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży
   3) Uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych.
   4) Wspierają szkołę  w sprawach materialnych.
   5) Opiniują /akceptują programy nauczania, wychowania, profilaktyki, organizację pracy szkoły.
   6) Uczestniczą w konsultacjach, spotkaniach Rady Rodziców.
IV. Zarządzanie szkołą.
 4.1.
   1) Nauczyciele wspólnie podejmują działania w szkole, rozwiązują problemy w ramach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, zadaniowych.
   2) Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w ramach zespołów nauczycieli. Powołanie zespołów ds. ewaluacji.
 4.2.
   1) Wnioski  wynikające z nadzoru pedagogicznego są wdrażane do planu pracy szkoły
i nadzoru pedagogicznego w celu poprawy procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.


 4.3.   
   1) W szkole są podejmowane działania w celu poprawy bazy szkolnej, wyposażenia, pomocy dydaktycznych
   2) Pozyskuje się partnerów i sponsorów wspierających szkołę.
   3) Realizuje się projekty wzbogacające ofertę i bazę szkoły.

Niniejsza koncepcja jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań
na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuacją prawną
w oświacie, a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących
w szkole. Ewaluacja dokumentu winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania
w konkretnej sytuacji. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się
w realizację określonych zadań. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski.

 Drukuj   
images images
Copyright (c) 2019 www.GimRaszków.edu.pl
Aktualności  |  Nauczyciele  |  Szkoła w obiektywie  |  Stołówka szkolna  |  Pracownie językowe  |  Szkoła w ruchu